توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۴ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – پاییزطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۲ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۲ • شماره ۱۳۸۲ - پاییزطرح روی جلد