توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

درباره

«توان» مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش است که از سال ۱۹۹۴ تا پایان سال ۲۰۱۳ در وین به چاپ رسیده است. این مجله بنا به تصویب مجمع عمومی کانون در فوریه ۲۰۱۴ دیگر بصورت چاپی انتشار نخواهد یافت، بلکه به جای آن، نوشتارهای جدید با رعایت شیوه‌نامه‌ی «توان» بر روی تارنمای اینترنتی مجله قرار خواهند گرفت.

«توان» سکوئی است برای تبادل اخبار و اطلاعات فرهنگی، علمی و صنفی بین مهندسان ایرانی مقیم اتریش وایرانیان دانشجو در رشته‌های فنی، و ایجاد ارتباط بین آنان و حمایت از منافع شغلی، اجتماعی و صنفی ایشان. در عین حال این مجله در راستای گسترش و تعمیق ارتباط با دوستان و همکاران اتریشی از طریق تبادل اطلاعات فعالیت می‌کند.

کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش و به تبع آن مجله «توان» به هیچ گروه و سازمانی وابسته نیست واصولاً اهدافی صنفی، فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند.

مقالاتی که با ذکر نام نویسنده منتشر می‌شوند، نظر شخصی نویسنده را منعکس می‌کنند ولزوماً با نظر هیات تحریره و یا کانون تطابق ندارند.

نویسندگان علاقمند به انتشار مطالب خود بر روی تارنمای اینترنتی مجله‌ «توان» می‌توانند نوشتارهایشان را به نشانی رایانامه مجله ارسال نمایند. سردبیران مجله در گزینش نوشتارها و حذف بخش‌هایی که با اهداف کانون هماهنگ نباشد مجازند.

توان