توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

تماس

تماس با توان از طریق نشانی رایانامه زیر امکان پذیر است:

editors.tawan {at} vii.at

شما می‌توانید همین نشانی را برای فرستادن مطالب خود به توان نیز به کار بگیرید.

لطفا پیش از فرستادن مطلب شیوه‌نامه توان را بخوانید.

به سبب اھمیت وجود مرجعی برای یکسان‌سازی شیوهٔ نگارش و فرستادن مطلب‌ھا به مجلهٔ توان، این شیوه نامه در دو بخش نوشته شد و در اسفند ١٣٨٧ (فوریه ٢٠٠٩) به تصویب ھیات تحریریهٔ مجله رسید. رعایت ھر آنچه در این شیوه نامه آمده است برای تمام دست اندر کاران توان الزامی است و ھرگونه تغییر در آن نیازمند تصویب دوبارهٔ ھیات تحریریهٔ مجله است.

توان