توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

گروه توان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
کانون مهندسان ایرامی مقیم اتریش – Verein Iranischer Ingenieure/innen in Österreich

شماره ثبت کانون:
۳۹۱۶۱۳۰۸۹

تماس با کانون:
اینجا

نشانی رایانامه مجله:
editors.tawan {at} vii.at

سردبیر مجله اینترنتی «توان»:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان

مشاور بخش فارسی مجله اینترنتی «توان»:
جواد پارسای

مشاور بخش آلمانی مجله اینترنتی «توان»:
دکتر احمد قدس

مدیر تارنمای مجله:
نصیر زرین پناه