توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

شماره ۱۳۸۴ - بهار

ویکتور گرینیارد (۱۸۷۱-۱۹۳۵)

محمود شریفی مقدم کاخکی • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • دانششماره ۱۳۸۴ - بهار

ترجمه محمود شریفی مقدم کاخکی
ویکتور گرینیارد یکی از بزرگ‌ترین بنیانگذاران شیمی آلی سنتزی است. در سال ۱۹۰۰ او هالید‌های آلکیل منیزیم را که امروزه واکنشگرهای گرینیارد نامیده می‌شوند به جهان معرفی کرد. تعداد سنتزهای مهم و قابل‌توجهی که با استفاده از واکنشگرهای مذکور انجام گرفت موجب شد تا جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۱۲ به گرینیارد [...]گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال اول ۲۰۰۵

هیئت مدیره • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارگزارش فعالیت‌های کانون

درنیمه دوم سال ۱۳۸۳ هیئت مدیره کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش با حضور اعضای این هیئت و جمعی از اعضای کانون ۱۴ جلسه داخلی در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی وین (TU) برگزار کرد که مهم‌ترین تصمیم‌های اتخاذ شده و فعالیت‌های انجام‌شده به طور مختصر به شرح زیر می‌باشد:
پس از مدتها پی‌گیری اداری و نامه‌نگاری‌های متفاوت، [...]فرهنگ هدیه دادن گل در ایران باستان

جواد پارسای • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارفرهنگ و هنر

کهن‌ترین نشانه‌ای که از رواج گل و استفاده از آن برای تزیین و هدیه دادن، وجود دارد، نقش برجسته بارعام داریوش اول هخامنشی در تخت جمشید است. در این نقش، داریوش بر اریکه پادشاهی نشسته و گلی در دست دارد. روی بسیاری از نقش‌های تخت جمشید، این گل به چشم می‌خورد.
اوژن ناپلئون فلاندین، پییر لوتی [...]طرح روی جلد شماره ۱۳۸۴ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • شماره ۱۳۸۴ - بهارطرح روی جلد