توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

شماره ۱۳۸۳ – پاییز

گزارش فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در نیم‌سال دوم ۲۰۰۴

هیئت مدیره • ۱ مهر ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – پاییزگزارش فعالیت‌های کانون

تابستان سپری شد و دوستان و اعضای کانون مهندسین از تعطیلات برگشته، با شور و انرژی دوباره ساعت ۶ بعد از ظهر هر چهارشنبه در محل کانون مهندسین TU Wien, Institut für chemische Analytik   گرد هم آمده، اهداف کانون را پی می‌گیرند. اکنون سه [...]طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – پاییز

علی اشتهاردی • ۱ مهر ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – پاییزطرح روی جلد