توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

معرفی کتاب

معرفی کتاب: اصول و کاربردهای رادیوشیمی

دکتر احمد قدس • ۲۱ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزمعرفی کتاب

خواننده‌ی گرامی!
رادیوشیمی، دانش تازه و نوپایی است که در زمینه‌ی تهیه و تولید عناصر ترانس اورانیوم و تولید رادیو نوکلیدها و آنالیز مواد، از اهمیت زیادی برخوردار است. رادیوشیمی، درواقع، فعالیت کاربرد مواد رادیوآکتیو و تحقیقات برروی عناصر ترانس اورانیوم را توضیح می‌دهد.
این کتاب، تداوم تحقیقات هسته‌ای و توسعه‌ی آن را، با مطالب گوناگون از [...]