توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

پرونده

تاریخچه‌ی دانشگاه فنی وین

دکتر احمد قدس • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزپرونده

بنیانگذار مدرسه‌ی عالی صنعتی یا دانشکده‌ی علم و صنعت وین، خانواده‌ی امپراتوری اتریش، (قیصر اول- فرانس یوسف) می‌باشد.
درآغاز سده‌ی ۱۸ میلادی، امپراتور اتریش تصمیم گرفت یک مؤسسه‌ی علمی و فنی، که درسطح کشور محبوبیت داشته باشد، تأسیس کند تا شاید اقتصاد و صنعت اتریش تقویت شود. نخستین مدیر این انستیتو، شخصی به نام یوهان یوزف [...]