توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های دکتر حسن بلوری

کوانتوم و معرفت‌شناسی دکتر حسن بلوری

دکتر حسن بلوری • ۶ مهر ۱۳۹۸ • دانشمجله اینترنتی

چکیده:
معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسی حوزه‌ی اصلی دانش فلسفه است. در این بخش از فلسفه مطالب مهمی مانند منابع شناخت، محدوده‌ی شناخت، ساختار شناخت، شرایط لازم و کافی شناخت و غیرو مدّ نظر هستند. عمده‌ی دست‌آوردهای بیش از دوهزار و پانصد ساله‌ی فیلسوفان در این عرصه را می‌توان معرفت‌شناسی کلاسیکنامید.
ملاحظه‌ی مبانی و دست‌آوردهای علم کوانتوم ما را بر [...]