توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های محمد جلالیان

کلیاتی در مورد رِزین‌های پُلی‌اِستر

محمد جلالیان • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • دانششماره ۱۳۹۰ – پاییز

مقدمه:

رزین‌های پُلی‌اِستر(polyester resins) گروه بزرگی از رزین‌های مصنوعی هستند که از واکنش اسیدهایی مانند مالئیک، فتالیک، یا ایتاکونیک با یک الکل یا گلیکول مانند الکل آلیل یا گلیکول اتیلن به شکل یک پلی‌استر سیرنشده تولید می‌شوند و هنگام بسپارش، ساختار مولکولی سه‌بعدی با پیوند عرضی به دست می‌دهند که به نوبه [...]