توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های آی‌سن کلته‌یی

گزارش کارگاه آموزشی‎

آی‌سن کلته‌یی • ۴ تیر ۱۳۹۶ • مجله اینترنتیگزارش فعالیت‌های کانون

لزوم و اهمیت داشتن یک رزومه خوب برای افراد جویای کار، بر هیچکس پوشیده نیست. رزومه هر شخصی اولین شانس و فرصت او برای تحت‌تاثیر قرار دادن کارفرما است و یک رزومه خوب شانس دعوت به مصاحبه کاری و دستیابی به شغل و حرفه مورد نظر را افزایش می‌دهد. از آنجا که یافتن کار [...]