توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های آرش رضایی‌نژاد

ثانیه صفر؛ برخی نظریه ها، دربارهٔ چگونگی پیدایش جهان 

آرش رضایی‌نژاد • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • دانششماره ۱۳۸۹ - بهار

نظریه‌های بسیاری پیرامون توصیف چگونگی پیدایش جهان وجود دارد. یکی از این دیدگاه ها، بر پایهٔ وجود یک ابرجهان استوار است. در این فرضیه جهان ما، حبابی در یک ظرف پر از آب جوش در نظر گرفته می‌شود. در یک زمان مشخص، حباب‌های زیادی درون ظرف وجود دارند که در بین یکدیگر غوطه‌ورند. حباب‌ها زمانی متولد [...]