توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های وحید رستمی

کاربردها و عملکرد بتن الیافی

وحید رستمی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ • دانششماره ۱۳۸۶ - بهار

۱- چکیده
استفاده از بتن مسلح که از چهار دهه پیش آغاز گردیده است، در جهت بهبود خواص و رفتار مکانیکی بتن، رو به گسترش می‌باشد. الیاف در بتن سبب کاهش شکنندگی بتن و تأمین رفتار شکل پذیر آن می‌شوند. الیاف ممکن است از جنس‌های گیاهی، مصنوعی و فلزی باشند که خواص مکانیکی بتن، تحت [...]