توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های دکتر بهروز بیات

نگرشی بر معادلۀ هزینه و سود برنامۀ هسته‌ای ایران برای فراهم کردن انرژی الکتریکی

دکتر بهروز بیات • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • دانششماره ۱۳۹۰ – پاییز

نگاهی به برنامۀ هسته‌ای ایران و مباحثات، مجادلات و مناقشات بین‌المللی معطوف به آن ناظر را برآن می‌دارد به سود و هزینۀ این برنامه برای ایران ، بویژه در دوران پسافوکوشیما بپردازد.
در سطور زیرین کوشش می‌شود سویه‌های گوناگون فن‌آوری هسته‌ای برای تولید انرژی الکتریکی را دقیق‌تر نگریست و سود و زیان آنرا سنجید. [...]