توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های احمد هاشمی

راهبردها و مدیریت تحقیق و توسعه

احمد هاشمی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ • دانششماره ۱۳۸۶ - بهار

پیشرفت فناوری مهم ترین موتور توسعه اجتماعی است. فناوری جدید یا به عبارت دیگر دانش فناوری جدید امروزه نه تنها در زمینه Hi-Tech بلکه در همه زمینه ها عامل تعیین کننده در میدان رقابت می باشد. موفقیت در تحقیق و توسعه نقش تعیین کننده ای در توسعه فناوری دارد. اما این موفقیت زمانی حاصل می [...]