توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های کیخسرو ممدوحی

نشانه‌ای کهن از دیرینگی در شهر وین

کیخسرو ممدوحی • ۲۳ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزفرهنگ و هنر

اگر شما در (Kärntner Strasse خیابان کرنتنر) وین به سوی (Stephansplatz میدان اشتفان) بروید، این خیابان را پر از ایرانیان می‌بینید. پیش از ورود به میدان، اگر به گوشه‌ی سمت چپ میدان نگاه کنید، بر نبش دیوار ستونی از چوب را می‌بینید که از میخ‌های چهارگوش (نعلبندی) پوشیده است. این ستون نشانه‌ای کهن از دیرینگی [...]