توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های زهره علی‌پهلوانی

قوانین اجتماعی در اتریش: بیمه بی‌کاری

زهره علی‌پهلوانی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • جامعهشماره ۱۳۸۹ - بهار

مهاجرت را می توان به یک فرصت تازه برای پیش‌برد زندگی مهاجر و همچنین آشنایی با فرهنگ و ملل مختلف تشبیه کرد. زندگی در کشوری جدید، مسایل و مشکلات تازه ای را در بر دارد که بیشتر ناشی از عدم آشنایی به امکانات موجود و قوانین حاکم بر جامعهٔ جدید است. در راستای کمک به حل مسایل [...]