توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های عطا رمضان‌زاده

غربال ذهن

عطا رمضان‌زاده • ۱۹ آذر ۱۳۸۹ • جامعهشماره ۱۳۸۹ - پاییز

در این نوشته نگاه کوتاهی به دلایلی که می‌توانند باعث انحراف برداشت‌ها و داوری‌های ذهن انسان از واقعیت‌ها شوند، می‌اندازیم و همچنین تاثیر آن بر روند تکامل جوامع را بررسی می‌کنیم.
در گذشته همواره تصور انسان بر این بود که تنها چشم است که به سبب قرار گرفتن در شرایط محیطی خاص، فریب می‌خورد و تصویری [...]