توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های پويان روحی

هزار تو‌ی نشانه‌ها؛ جستار‌ی در نشانه شناسی معمار‌ی

پویان روحی • ۱ مهر ۱۳۸۶ • دانششماره ۱۳۸۶ - پاییز

چکیده
پیشینه‌ی نقد به زمانی به دیرینگی سقراط (و شاید پیش از آن ) می‌رسد. از آن زمان به ویژه از رنسانس و نیز از سده نوزدهم تا به امروز، رویکردهای گوناگونی در تحلیل متن (اثر هنری) شکل گرفته‌اند. نشانه‌شناسی یکی از آنهاست که از یک سو با ساختارگرایی و نیز شکل‌گرایی روس و از سوی [...]