توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های محمود شریفی مقدم کاخکی

ویکتور گرینیارد (۱۸۷۱-۱۹۳۵)

محمود شریفی مقدم کاخکی • ۱ خرداد ۱۳۸۴ • دانششماره ۱۳۸۴ - بهار

ترجمه محمود شریفی مقدم کاخکی
ویکتور گرینیارد یکی از بزرگ‌ترین بنیانگذاران شیمی آلی سنتزی است. در سال ۱۹۰۰ او هالید‌های آلکیل منیزیم را که امروزه واکنشگرهای گرینیارد نامیده می‌شوند به جهان معرفی کرد. تعداد سنتزهای مهم و قابل‌توجهی که با استفاده از واکنشگرهای مذکور انجام گرفت موجب شد تا جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۱۲ به گرینیارد [...]