توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های محمود سٌقلی

ت‫جزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی در آبزی پروری‬

محمود سٌقلی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ • دانششماره ۱۳۸۷ - بهار

HACCP  یا به عبارتی  Point Hazard Analysis Critical Control  به مفهوم تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی رویه‌ای است نطام‌مند که با تجزیه و تحلیل کلیه مخاطرات اعم از بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی
و بکارگیری اقدامات پیشگیرانه و انجام اقدامات اصلاحی در هر مرحله از فرآیند، در نهایت موجب تضمین سلامت محصول نهایی را فراهم [...]