توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های همایون وحدانی

توان پلی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ اتریشی

همایون وحدانی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

ابتدا خواستهٔ صنفی خودم را به عنوان یکی‌ از اعضای کانون مهندسان، از این انجمن بیان می‌کنم چون فکر می‌کنم ارتباطی‌ مستقیم با این سوال دارد. جعمی از دانش‌آموختگان ایرانی‌ که در قالب یک کانون صنفی دور هم گرد آمده‌اند، به عنوان یک گروه اقلیت در  کشور اتریش، مهمترین هدفشان باید معطوف به تامین نیازها [...]