توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های پویا زرگران

عناصر هویت بخش در باغ ایرانی

پویا زرگران • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهارفرهنگ و هنر

پیشینهٔ باغ در فرهنگ ایرانی
علامه علی اکبر دهخدا درباره معنی واژهٔ پردیس می نویسد: «پردیس لغتی است ماخوذ از زبان مادی (پارادیزا) به معنی باغ و بستان و از همین لغت است پالیز (فارسی) و فردوس (معرب). واژهٔ پردیس به معنای بهشت در زبان عربی به فردوس و در زبان‌های دیگر به پارادایز تبدیل شده است.  [...]