توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های مهدی بختیارنیا

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۷ – بهار

مهدی بختیارنیا • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ • شماره ۱۳۸۷ - بهارطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۶ – پاییز

مهدی بختیارنیا • ۱ مهر ۱۳۸۶ • شماره ۱۳۸۶ - پاییزطرح روی جلد