توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های حسام سماواتیان

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۸ – بهار

حسام سماواتیان • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ • شماره ۱۳۸۸ - بهارطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۷ – پاییز

حسام سماواتیان • ۱ مهر ۱۳۸۷ • شماره ۱۳۸۷ - پاییزطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۶ – بهار

حسام سماواتیان • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ • شماره ۱۳۸۶ - بهارطرح روی جلد