توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۸ – بهار

حسام سماواتیان • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ • شماره ۱۳۸۸ - بهارطرح روی جلد

دارالفنون، طرح از حسام سماواتیان

• همه‌ی نوشته‌های حسام سماواتیان

دیدگاه خود را بیان کنید.