توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

نوشته‌های اکبر فتح‌ الله زاده

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۹ – پاییز

اکبر فتح‌ الله زاده • ۱۹ آذر ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - پاییزطرح روی جلد


طرح روی جلد شماره ۱۳۸۹ – بهار

اکبر فتح‌ الله زاده • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهارطرح روی جلد


دارالفنون؛ بیش از ۱۵۰ سال قدمت در حوزه آموزش عالی …

اکبر فتح‌ الله زاده • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ • شماره ۱۳۸۸ - بهار

… همزمان با دوران حکومت ناصرالدین شاه و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر، نابسامانی در امر اعزام محصلین به اروپا همچنان ادامه داشت؛ تا اینکه امیر کبیر که از بنیادهای علمی و فرهنگی جهان در آن دوران اطلاع کاملی داشت، فرمان تاسیس مدرسه ای به سبک مدارس عالی اروپا را صادر نمود که دارالفنون نام [...]