توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۹ – پاییز

اکبر فتح‌ الله زاده • ۱۹ آذر ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - پاییزطرح روی جلد
هزارۀ سرایش شاهنامه، طرح از اکبر فتح‌‌الله‌زاده

هزارۀ سرایش شاهنامه، طرح از اکبر فتح‌‌الله‌زاده

• همه‌ی نوشته‌های اکبر فتح‌ الله زاده

دیدگاه خود را بیان کنید.