توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

سرآغاز

کامران بهمنی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار
شماره نخست توان

شماره نخست توان

انتشار مجلهٔ توان یکی‌ از فعالیت‌های کانون مهندسان ایرانی‌ مقیم اتریش است و سالی‌ دو بار در اختیار علاقمندان نشریه قرار می‌گیرد. کانونی که از بدو تاسیس با احترام به نظرات و گرایشات سیاسی اعضا، فعالیت سیاسی را در دستور کار خود قرار نداده و با پذیرش این واقعیت که گرایش و موضع گیری سیاسی، خارج از بستر و متن اجتماعی ایران و تفاوت های عمدهٔ فرهنگ سیاسی رایج در جوامع غربی با جامعه ایران  امکان دارد مسیر حرکت کانون را به ناکجاآباد ختم کند، دامنهٔ فعالیت خود را معطوف به حوزهٔ علمی و فرهنگی کرده و در کنار فعالیت های مختلف، مجلهٔ توان را برای انعکاس عقاید خود و ارتباط با مخاطب ایرانی و اتریشی انتشار می دهد. نگاهی گذرا به سیر انتشار پانزده سالهٔ مجله توان نشان می دهد این مجله در طول این مدت چه در زمینه محتوا و چه در قالب و صورت بندی فراز و نشیب‌های بسیاری را داشته است. توانی که پیش روی شماست گاهنامه ای بود که در شماره گان ابتدای انتشار چیزی بیش از پنج صفحه آن هم در دایره محدود از نظر محتوایی نبود و به سختی نام مجله را می توانست به خود بگیرد. ولی امروز در قالب مجله نیمه‌حرفه‌ای در تاریخ های معین در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. غرض کم‌رنگ جلوه دادن تلاش همکاران سابق مجله نیست بلکه هدف نگارنده از این قیاس تقدیر از عملکرد آن هاست. با توجه به شرایط آن زمان جسارت و حمیت گروهی که اولین شمارهٔ توان را منتشر کرد و اصرار گروه های بعدی در انتشار و رساندن مجله به دست علاقمندان ستودنی و غیر‌قابل‌انکار است و تعدادی از این عزیزان امروز هم در گروه توان همچنان مشغول فعالیت هستند. اختصاص پروندهٔ پانزده سالگی توان در این شماره نیز دلیلی‌ بر اهمیت کار این عزیزان است. از این‌رو گروه توان تصمیم گرفت تا با اختصاص پرونده‌ای موضوعی در این شماره ضمن تقدیر از زحمات همکاران توان، برای پیشرفت مجله دوباره از نظرات این عزیزان استفاده کند.  با دعوت از تعدادی از همکاران بر آن شدیم تا به نقد توان بپردازیم چرا که گروه کنونی توان بر این باور است که لازمهٔ توانمند شدن، استفاده از تجربه گذشته در کنار نقدی منصفانه بوده تا نکات مثبت تقویت و نواقص برجسته شده و پیش روی گروه مجله قرار گیرد. صفحه‌های پیش روی شما در این پرونده، نقدی درونی است از بطن کانون مهندسان بر روی مجله توان که با خوانندگان محترم نیز در میان گذاشته می شود. شالودهٔ محوری این نقد سوالی است با این مضمون: از مجله فارسی زبان داخل کشور اتریش چه انتظاری دارید؟ و در دو بخش ارایه می گردد. بخش اول ستون‌نوشت‌هایی است که همکاران قدیمی و جدید مجله با پاسخ به آن در قالب انتظاراتشان، به نقد محتوایی توان نوشته پرداخته اند. بخش دوم نشستی است که با حضور این عزیزان، طی شرح و بسط دادن نظرات، راهکارهایی برای عملی شدن انتظارات خود نیز ارایه کردند. امید است که خوانندگان مجله نیز با ارایه نظرات و پیشنهادهای خود توان را در پیشبرد اهداف و نیازهای جامعه ایرانی‌ مقیم اتریش یاری کنند.

• همه‌ی نوشته‌های کامران بهمنی

دیدگاه خود را بیان کنید.