توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

گزارش جلسه هم‌اندیشی دربارهً توان

کامران بهمنی • ۱ خرداد ۱۳۸۹ • شماره ۱۳۸۹ - بهار

جلسهٔ شورای نویسندگان مجله توان در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی، ساعت ۱۸، با حضور تعدادی از اعضای قدیمی‌ و جدید در محل اتاق اجتماعات دانشکدهٔ شیمی دانشگاه فنی‌ وین برگزار شد. این نشست حول محور تقدیر و تشکر از همکارانی که در گذشته با مجله همکاری داشتند و همچنین رایزنی در مورد آیندهٔ مجله توان صورت گرفت. در ابتدا سردبیر و مدیر اجرایی مجله ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین مسایلی را در رابطه با خط مشی کنونی مجله مطرح کردند و سپس بحث را در اختیار حاضرین در جلسه قرار دادند.
حاضرین در جلسه با توجه به سابقه فعالیت خود در مجله به بیان نظرات خود پرداختند و هر یک نکاتی‌ راجع به مجله بیان نمودند. پنج محور کلی‌ محتوا، هدف گذاری، تمرکز روی حوزه‌های متنوع یا تخصصی‌شدن مجله، بررسی طیف مخاطب و مسایل و مشکلات پیش روی مجله، سرفصل‌هایی‌ هستند که می‌توان از مجموع نکات ارایه شده استخراج کرد و در اختیار خوانندگان قرار داد. در مورد محتوا، حاضرین ضمن قبول این واقعیت که یکی‌ از مشکلات مجله در اقلیت بودن جامعه ایرانی در این کشور است و طبیعتا توان تا به امروز با کمبود نیروی اهل قلم مواجه بوده، بر لزوم تولیدی بودن محتوای مطالب تاکید و راه حل ارایه شده برای رفع این مساله ارتباط هرچه بیشتر توان با جامعه ایرانی‌ علاقمند به فعالیت فرهنگی‌ برای جذب نیروی جدید در مجله بود. یکی‌ دیگر از موارد مطرح شده در مورد محتوای مجله، شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی‌ به جامعه اتریشی‌ بود که ناشی‌ از نگرش  منفی اخیری است که جامعه جهانی‌ نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی‌ اتخاذ کرده و این نوع نگاه به فرهنگ ایرانی‌ در خور و شایسته ما ایرانیان نیست.
از محورهای دیگر بحث در جلسه، هدف گذاری مجله بود و پیشنهاد شد هدف گذاری کلان و خرد که توسط کانون برای مجله در نظر گرفته شده بود مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به نیاز‌های امروز جامعه ایرانی‌ مقیم اتریش به روز گردد. حاضرین جلسه بازبینی این اهداف را منوط به بازبینی مجدد شناخت نیاز مخاطب و تعیین جامعه هدف مجله کرده و در نهایت مقرر گردید که پس از انجام یک نظرسنجی از مخاطبان توان و مقایسه آن با نظر‌سنجی که سال‌ها قبل صورت پذیرفته بود، کانون با استفاده از نتایج استخراج شده بر اساس نیاز امروز طیف خوانندگان، در مورد اهداف کلان و خرد مجله تصمیم گیری کند.
تمرکز روی حوزه‌های متنوع یا تخصصی شدن مجله، مبحث دیگر جلسه بود. این مورد نیز به نیاز مخاطب توان وابسته بود و در نهایت منوط به نظر‌سنجی آینده و استخراج نتایج شد و مقرر گشت در جلسه ای مجزا مورد بحث قرار گیرد. اما حاضرین در جلسه راجع به بخش‌های مجله اظهار نظر کرده و نسبت به تمرکز مجله در حوزهٔ مورد علاقهٔ خود با ذکر دلیل مطالبی را عنوان نمودند.
با توجه رایگان بودن مجله توان، مشکلات مجله نیز مورد بحث قرار گرفت. تامین هزینه‌ها و موانعی که در فرآیند انتشار مجله در این کشور پیش روی گروه توان و کانون مهندسان است آخرین محور بحث جلسه بود که برای رفع آن از طرف حاضرین راهکارهایی مطرح شد. صحبت‌های سردبیر و مدیر اجرایی مجله بخش پایانی این جلسه بود که ضمن تشکر دوباره از حاضرین خواستار تداوم این گونه جلسه‌ها برای پیشبرد اهداف و ارتقا سطح کیفی مجله توان شدند. جلسهٔ شورای نویسندگان مجله توان در ۵۱ فوریه سال ۰۱۰۲ میلادی، ساعت ۸۱، با حضور تعدادی از اعضای قدیمی‌ و جدید در محل اتاق اجتماعات دانشکدهٔ شیمی دانشگاه فنی‌ وین برگزار شد. این نشست حول محور تقدیر و تشکر از همکارانی که در گذشته با مجله همکاری داشتند و همچنین رایزنی در مورد آیندهٔ مجله توان صورت گرفت. در ابتدا سردبیر و مدیر اجرایی مجله ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین مسایلی را در رابطه با خط مشی کنونی مجله مطرح کردند و سپس بحث را در اختیار حاضرین در جلسه قرار دادند.
حاضرین در جلسه با توجه به سابقه فعالیت خود در مجله به بیان نظرات خود پرداختند و هر یک نکاتی‌ راجع به مجله بیان نمودند. پنج محور کلی‌ محتوا، هدف گذاری، تمرکز روی حوزه‌های متنوع یا تخصصی‌شدن مجله، بررسی طیف مخاطب و مسایل و مشکلات پیش روی مجله، سرفصل‌هایی‌ هستند که می‌توان از مجموع نکات ارایه شده استخراج کرد و در اختیار خوانندگان قرار داد. در مورد محتوا، حاضرین ضمن قبول این واقعیت که یکی‌ از مشکلات مجله در اقلیت بودن جامعه ایرانی در این کشور است و طبیعتا توان تا به امروز با کمبود نیروی اهل قلم مواجه بوده، بر لزوم تولیدی بودن محتوای مطالب تاکید و راه حل ارایه شده برای رفع این مساله ارتباط هرچه بیشتر توان با جامعه ایرانی‌ علاقمند به فعالیت فرهنگی‌ برای جذب نیروی جدید در مجله بود. یکی‌ دیگر از موارد مطرح شده در مورد محتوای مجله، شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی‌ به جامعه اتریشی‌ بود که ناشی‌ از نگرش  منفی اخیری است که جامعه جهانی‌ نسبت به ایران و فرهنگ ایرانی‌ اتخاذ کرده و این نوع نگاه به فرهنگ ایرانی‌ در خور و شایسته ما ایرانیان نیست.
از محورهای دیگر بحث در جلسه، هدف گذاری مجله بود و پیشنهاد شد هدف گذاری کلان و خرد که توسط کانون برای مجله در نظر گرفته شده بود مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به نیاز‌های امروز جامعه ایرانی‌ مقیم اتریش به روز گردد. حاضرین جلسه بازبینی این اهداف را منوط به بازبینی مجدد شناخت نیاز مخاطب و تعیین جامعه هدف مجله کرده و در نهایت مقرر گردید که پس از انجام یک نظرسنجی از مخاطبان توان و مقایسه آن با نظر‌سنجی که سال‌ها قبل صورت پذیرفته بود، کانون با استفاده از نتایج استخراج شده بر اساس نیاز امروز طیف خوانندگان، در مورد اهداف کلان و خرد مجله تصمیم گیری کند.
تمرکز روی حوزه‌های متنوع یا تخصصی شدن مجله، مبحث دیگر جلسه بود. این مورد نیز به نیاز مخاطب توان وابسته بود و در نهایت منوط به نظر‌سنجی آینده و استخراج نتایج شد و مقرر گشت در جلسه ای مجزا مورد بحث قرار گیرد. اما حاضرین در جلسه راجع به بخش‌های مجله اظهار نظر کرده و نسبت به تمرکز مجله در حوزهٔ مورد علاقهٔ خود با ذکر دلیل مطالبی را عنوان نمودند.
با توجه رایگان بودن مجله توان، مشکلات مجله نیز مورد بحث قرار گرفت. تامین هزینه‌ها و موانعی که در فرآیند انتشار مجله در این کشور پیش روی گروه توان و کانون مهندسان است آخرین محور بحث جلسه بود که برای رفع آن از طرف حاضرین راهکارهایی مطرح شد. صحبت‌های سردبیر و مدیر اجرایی مجله بخش پایانی این جلسه بود که ضمن تشکر دوباره از حاضرین خواستار تداوم این گونه جلسه‌ها برای پیشبرد اهداف و ارتقا سطح کیفی مجله توان شدند.

• همه‌ی نوشته‌های کامران بهمنی

دیدگاه خود را بیان کنید.