توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۸۳ – بهار

علی اشتهاردی • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ • شماره ۱۳۸۳ – بهارطرح روی جلد

تصویرپردازی، طرح از علی اشتهاردی

• همه‌ی نوشته‌های علی اشتهاردی

دیدگاه خود را بیان کنید.