توان
مجله کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

طرح روی جلد شماره ۱۳۹۰ – پاییز

کامران بهمنی • ۲۴ آبان ۱۳۹۰ • شماره ۱۳۹۰ – پاییزطرح روی جلد

دانشگاه فنی وین، طرح از کامران بهمنی

• همه‌ی نوشته‌های کامران بهمنی

دیدگاه خود را بیان کنید.